آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری


قابل توجه دانشجویان گروه صبح و عصر ( 54 ) : با درود فراوان 

خواهشمندیم جهت دریافت نمرات آزمون مصاحبه زبان انگلیسی به کانال تلگرام موسسه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید :&nbs

قابل توجه دانشجویان گروه صبح و عصر ( 54 ) : 


قابل توجه فراگیران هتلداری 

پنج شنبه مورخ 96/11/26 کلاس هتلداری برگزار نمی گردد . 

راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی                          
آزاده آقائی ماهر                                               
امید حاجی علی اصغر آجیل فروش                      &nbs
قابل توجه فراگیران راهنما دوره 53 گروه عصر 
قابل توجه فراگیران راهنما دوره 53 گروه صبح 

برنامه آزمون گروه  صبح 53
مدرس


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48روز پنج شنبه مورخ 96/11/19  

کلاس تست شناسایی مسیرهای گردشگری و قوانین مقررات گردشگری   ساعت 10:30-08:30

کلاس تست عملی


برنامه هتلداری 19 بهمن : 
        

قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 49 ( جدید)


قابل توجه فراگیران مدیریت فنی  دوره 49 گروه عصر ( جدید)


قابل توجه فراگیران راهنما دوره 54 گروه عصر ( جدید)


قابل توجه فراگیران راهنما دوره 54 گروه صبح ( جدید)

 
قابل توجه دانشجویان راهنمایان دوره 53 : 

برنامه بازدید از موزه موسیقی توسط استاد دکتر فلاحی روز 13 بهمن 1396 ساعت 9:45 برگزار میشود . 
گروه  پنج شنبه 48
 
است

 

   

برنامه هتلداری 12 بهمن : 

          
8:30-13:00       

قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه عصر  48قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48قابل توجه دانشجویان گروه عصر ( 53 ) : 


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در آزمون جا

قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه عصر  48قابل توجه دانشجویان گروه عصر ( 53 ) : شنبه        مورخ 96/11/07        معماری و اماکن    آقای دکتر نوری    14:00-09:00  با درود فراوان 
خواهشمندیم جهت دریافت نمرات آزمون مصاحبه زبانهای غیر انگلیسی به کانال تلگرام موسسه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید : 


https://t.me/AAAAAEEeqYYp6jIqCkQOeA


برنامه کلاسی دوره هتلداری 05 بهمن  : قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه  : قابل توجه راهنمایان 52 گروه عصر 


برنامه کلاسی دوره هتلداری 28دی : قابل توجه دانشجویان گروه عصر ( 53 ) : قابل توجه فراگیران راهنما دوره 53 گروه صبح قابل توجه دانشجویان گروه صبح و عصر دوره راهنما 52
قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه عصر  48


قابل توجه دانشجویان گروه عصر ( 53 ) : قابل توجه فراگیران راهنما دوره 53 گروه صبح 
 


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه 48برنامه کلاسی دوره هتلداری 21 دی : 


قابل توجه دانشجویان مدیر فنی گروه پنج شنبه  :

کلاس عملیات تور روزچهارشنبه مورخ 1396/10/20 ساعت  19:00-16:00  برگزار می گردد. 
قابل توجه دانشجویان راهنما گروه صبح 53


قابل توجه دانشجویان گروه عصر ( 53 ) : 


قابل توجه فراگیران راهنما 52 گروه عصر 

جمعه مورخ 96/10/22 بازدید از کاخ موزه گلستان ساعت 10:00 صبح برگزار می گردد. 
 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   
گروه  صبح 53