آوای جلب سیاحانموسسه آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری
آخرین اخبار
آخرین محصولات
درباره ی ما

آواي جلب سياحان موسسه آموزش خدمات جهانگردي و هتلداري است . اين موسسه از طرف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي اجراي دوره هاي مختلف مجاز شناخته شده و داراي مجوز مي باشد .

موسسه آموزشي آواي جلب سياحان فعالترين موسسه تخصصي بخش خصوصي در حال حاضر بوده و دوره هاي آموزش كوتاه مدت در زمينه خدمات جهانگردي و هتلداري برگزار مي نمايد . هدف دوره هاي مزبور ارتقاء مهارت ها و وي‍ژگي هاي افراد شاغل در صنعت جهانگردي  و نيز آموزش اشخاصي است كه علاقه مند به پيوستن به اين صنعت مي باشند. در برگزاري دوره ها كوشش شده تا استانداردهاي بين المللي مورد توجه قرار گيرد . براي كساني كه دوره هاي اين موسسه را با موفقيت طي نمايند . گواهي معتبر اعطا خواهد شد .

Ava-Ye-Jalb-e-Sayyahan (A.T.S.T (

Is the institute for tourism & hospitality training? It is accredited by the cultural heritage & tourism org. of Iran. It is a privately – owned, specialized, and the most actively involved center in Iran which offers short – term training courses on tourism & hospitality. These courses aim at enhancing the skill and technical qualifications of the personnel currently employed and also those who seek a career in the industry in future. All courses taught in this center observe international standard. At the end of each course an accredited certificate standard. At the end of each course an accredited certificate will be granted to the students.